VÅRT BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

FOKUSOMRÅDE

Att verka för en hållbar värdekedja
Hållbarhet del 2

Hållbarhet bör vara en röd tråd i hela värdekedjan och genom produkternas livscykel så långt som det är möjligt.

Hållbarhetsmål

Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja och endast lokala råvaror används.

Aktiviteter

Inga bekämpningsmedel eller konstgödsel används i produktionen. Allt avfall komposteras eller återvinns.

Kort logistikkedja från pollinering till konsument.

Bidrar till biologisk mångfald genom binas pollinering. För ökad pollinering klipps ej gräs och humlehotell används.

Vilka värden skapas:
Bidrag till biologisk mångfald.
Minskad miljöpåverkan.

Insatsen stöttar följande hållbarhetsområden:
ISO 26000: 6.6.6
– Goda verksamhetsmetoder: främja hållbarhet i värdekedjan.