VÅRT BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

FOKUSOMRÅDE

Att verka för klimatet

Vi vet numera att mänsklig aktivitet påverkar klimatet genom de växthusgaser som genereras. Det gör också att vi kan göra något åt det genom att agera lite klokare. Både genom att begränsa våra utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet och hitta lösningar som hjälper oss att bättre anpassa oss till ett annat klimat. Till dess att nya klimatsmarta lösningar finns på plants måst vi kontinuerligt minska våra utsläpp av växthusgaser och göra vad vi kan för att kompensera.

Hållbarhetsmål

Mål är att i så stor utsträckning som möjligt ej bidra till klimatförändringar.

Aktiviteter

• Bekämpningsmedel och konstgödsel används ej.
• Effektiviserar transporter.
• Minska mängden avfall och om möjligt återanvända material.

Vilka värden skapas:
Minskad miljöpåverkan.
Högre lönsamhet

Insatsen stöttar följande hållbarhetsområden:
ISO 26000: 6.5.5 – Miljö:
Begränsning av och anpassning
till klimatförändringar.